IMPORTANT NOTICE: Our Prudential Customer Service Centre on the 1st Floor of Marina One, East Tower will be opened by appointment only, from 2 June 2020. To ensure your safety, we have put safe management measures in place. For more information on COVID-19 relief measures please click here.

LIA Critical Illnesses (CI) Framework 2019 : In accordance to LIA Critical Illness (CI) Framework 2019, Prudential Singapore’s policies purchased from 26 August 2020 will adhere to the updated list of critical illnesses definitions. For more information, speak to your Prudential Financial Consultant today.

PRUACCESS: In accordance with PDPC's Advisory Guidelines on the PDPA for NRIC and other National Identification numbers, we will no longer be using NRIC/passport numbers/FIN for login purposes from 1 Aug 2019. If you have yet to create a user ID, please click here.

Changes to the way you’ll receive your letters: From Aug-20, we'll begin sending letters such as payment and renewal notices, payout letters and more, digitally instead of via mail. Eligible customers will receive an SMS whenever there is an e-letter for you. For more info, please click here.singapore 110x90

 

 

china 110x90
Coverage para sa maagang yugto ng mga medikal na kondisyon | Oo
Coverage para sa gitnang yugto na mga medikal na kondisyon | Oo
Potensiyal na mas mababang premium dahil sa mas mataas na expectancy* 
Coverage para sa maagang yugto ng mga medikal na kondisyon | Hindi
Coverage para sa gitnang yugto ng mga medikal na kondisyon  | Hindi
Potensiyal na mas mababang premium dahil sa mas mataas na life expectancy*             
Proteksiyon sa personal na datos | Oo Proteksiyon sa personal na datos | Oo
Ang policy ay kailangangpirmahan sa Singapore Ang policy ay kailangangpirmahan sa Pilipinas
Pinangasiwaan ng pangregulatoryong samaha | Oo Pinangasiwaan ng pangregulatoryong samahan | Oo
Kailangan ang sertipikasyon bago ikokontrata bilang isang Pinansiyal na Consultant? | Oo
Rekisito sa taunang pagsasanay para sa propesyonal na pag-unlad| Oo Inaasahan para sa full time na commitment bilang isang Pinansiyal na Consultant? | Oo
Kailangan ang sertipikasyon bago makokontrata bilang isang Pinansiyal na Consultant? | Oo
Rekisito sa taunang pagsasanay para sa propesyonal na pag-unlad |Hindi Inaasahan para sa full time na commitment bilang isang Pinansiyal na Consultant?|Hindi

 

* Pinagkunan: The World Bank, Life Expectancy at Birth,

Total (Years) http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN

MGA TATANDAAN:
Ang brochure na ito ay hindi isang kontrata ng insurance at ang lahat ng datos na ipinakita rito ay para sa pang-impormasyong layunin lamang. Kahit na ang Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited ("Prudential") ay ginawa ang lahat ng pagsisikap upang gamitin ang mapagkakatiwalaang mga source, hindi namin independiyenteng maberipika ang pagiging tama ng datos na ibinigay rito. Ang mga customer ay hindi dapat magdepende lamang sa impormasyong itinakda sa brochure na ito sa pagsasagawa ng pasya upang makapasok sa anumang transaksiyon dahil wala rito ang bumubuo ng payo sa pananalapi, pamumuhunan o iba pang pampropesyonal na payo. Inirerekumenda namin na ang customer ay hihingi ng payo mula sa isang Pampinansiyal na Consultant ng Prudential. Sa pinakasukdulan na pinapahintulutan sa ilalim ng mga batas ng Singapore hindi ginagarantiya at kaya itinatatwa ng Prudential ang anumang pagtitiyak sa pagiging tama, pagka-maaasahan, pagiging bago, hindi paglabag o pagiging akma para sa anumang partikular na layunin ng anumang mga nilalaman ng brochure na ito. Ang brochure na ito ay para lamang gamitin sa loob ng Republika ng Singapore at hindi iintindihin na ibinigay sa labas ng Republika ng Singapore o paghihimok sa sinumang mga consumer sa labas ng Republika ng Singapore na bumili ng insurance product. Hindi binubuo ng brochure na ito ang anumang policy contract ng indibidwal o payo, paanayaya o mungkahi na bumili ng anumang kontrata sa insurance o makilahok sa anumang kaparehong transaksiyon na ipinahayag sa brochure na ito. Tama ang impormasyon hanggang Marso 31, 2017.

 

Next Steps